Práva a povinnosti člena

Přesně popisují práva a povinnosti členů Stanovy Hnutí Brontosarus, zde úvádíme zkrácený přehled:

Práva členů Hnutí Brontosaurus

 

 • Evidovaný člen starší 15 let má právo účastnit se zasedání valné hromady ZČ HB, RC HB, jehož je členem s poradním hlasem.

 

 • Každý člen HB starší 15 let má právo podílet se na vedení akcí HB a ZČ HB, RC HB nebo Klubu HB.

 

 • Každý evidovaný člen ZČ HB nebo RC HB starší 18 let má právo hlasovat ve vrcholném orgánu ZČ HB nebo RC HB, jehož je členem, dále má právo být volen do orgánů ZČ HB nebo RC HB, jehož je členem, právo volit orgány ZČ HB nebo RC HB, jehož je členem, a právo být jmenován delegátem Valné hromady HB a volit na ní orgány HB.

 

 • Každý evidovaný člen Klubu starší 18 let má právo volit vedoucího Klubu HB, jehož je členem, právo být volen vedoucím Klubu HB, jehož je členem a právo být jmenován delegátem Valné Hromady a volit orgány Hnutí Brontosaurus.

 

 • Každý člen HB starší 18 let má právo být volen do Výkonného výboru HB (dále jen VV HB), Kontrolní revizní komise HB (dále jen KRK HB) a delegován do Rady HB (dále jen RHB),

 

 • Každý člen starší 18 let může usilovat o získání příslušných kvalifikací, které jej opravňují k samostatnému pořádání a vedení akcí HB.

 

 • Každý člen HB starší 18 let se může stát členem specializované Sekce HB dle těchto stanov, splňuje-li podmínky požadované pro toto členství.

 

 • Každý člen HB má právo vyvíjet samostatnou činnost ve smyslu plnění programových cílů HB.

 

 • Každý člen Hnutí Brontosaurus má právo čerpat výhody vyplývající z členství v HB, dále má právo na informace a služby dle vnitřních předpisů HB.

 

 • Každý člen Hnutí Brontosaurus má právo vyjadřovat se k činnosti všech orgánů HB a kdykoli se na ně obracet s dotazy, a to jak prostřednictvím svého ZČ HB, Klubu HB nebo RC HB, tak osobně, a účastnit se jednání kolektivních orgánů HB jako host.

Povinnosti členů HB

 

 • Dodržovat Stanovy HB, vnitřní předpisy HB a organizační pokyny HB a dále usnesení a pokyny všech orgánů HB v rámci jejich působnosti.

 

 • Při své činnosti se chovat a jednat v souladu s programovými cíli Hnutí Brontosaurus.

 

 • Plnit svědomitě a zodpovědně všechny své povinnosti v HB a nezneužívat svých práv.

 

 • Platit členské příspěvky.