Pro řízení ZČ, RC a klubů

Zrušení článku

Dle Stanov Hnutí Brontosaurus se základní článek či regionální centrum ruší buď rozhodnutím Valné hromady ZČ/RC nebo rozhodnutím Rady Hnutí Brontosaurus.

VH ZČ/RC může rozhodnout o způsobu zrušeni:

a) s likvidací

b) fúzí s jíným ZČ/RC nebo s HB

 

a) Fúze základních článků Hnutí Brontosaurus sloučením s Hnutím Brontosaurus

Zadání

Vypracovat postup podle něhož lze postupovat při rušení Základních článků Hnutí Brontosaurus (pobočných spolků) bez likvidace jejich fúzí sloučením s Hnutím Brontosaurus (hlavním spolkem).

Právní úprava

§ 174 - 184 o. z. - fúze právnických osob

§ 274 - 287 - fúze spolků

Článek 8.43 stanov HB

Co je to fúze sloučením?

Je to jeden ze způsobů přeměny právnické osoby (§ 174 odst. 1 o. z.) bez likvidace.

Při fúzi sloučením práva a povinnosti slučované právnické osoby přechází na zúčastněnou nástupnickou právnickou osobu. (§ 178 odst. 2 o. z.).

V případě Hnutí Brontosaurus a jeho pobočných spolků to znamená, že příslušný ZČ HB zanikne a veškeré jeho práva, povinnosti, aktiva i pasiva přebírá Hnutí Brontosaurus jako nástupce. ZČ HB bude vymazán z rejstříku spolků a ve výpisu ze spolkového rejstříku Hnutí Brontosaurus bude uvedena poznámka, že došlo k fúzi pobočného spolku se spolkem hlavním.

Již bylo soudy rozhodováno, že lze provést fúzi pobočného spolku se spolkem hlavním.

Předpoklady realizace

Postup upravený v tomto dokumentu lze provést tehdy, jestliže je příslušný ZČ HB způsobilý ke svolání usnášeníschopné valné hromady (členské schůze), která schválí smlouvu o fúzi a pokud ZČ HB nemá předsedu, zvolí jej ze svých řad.

ZČ HB bez aktivních členů lze pouze zrušit s likvidací rozhodnutím Rady HB.

Jaké kroky je třeba provést?

  1. Vyplnění dotazníku pro ZČ HB.

  2. Vypracování smlouvy o fúzi.

  3. Svolání členské schůze a zveřejnění oznámení podle § 279 o. z.

  4. Schválení smlouvy o fúzi valnými hromadami.

  5. Podpis smlouvy o fúzi statutárním zástupcem zúčastněných spolků.

  6. Podání návrhu na zápis fúze do rejstříku spolků.

  7. Sestavení účetních uzávěrek.

Vyplnění dotazníku pro ZČ HB

Statutární zástupce ZČ HB vyplní dotazník, který bude sloužit jako podklad pro vypracování návrhu smlouvy o fúzi.

Přílohou dotazníku by mělo být potvrzení o dluzích vůči daňové a celní správě, české správě sociálního zabezpečení, obecnímu úřadu v sídle ZČ HB, úřadu práce a zdravotním pojišťovnám.

Dotazník pro ZČ HB k fúzi s HB

Vypracování smlouvy o fúzi

Podle ustanovení § 274 o. z. se o fúzi uzavírá smlouva mezi zúčastněnými spolky.

Kromě identifikace fúzujících spolků je náležitostí smlouvy o fúzi rozhodný den, ke kterému se fúze provede. Ten je třeba stanovit tak, aby nastal po dni schválení fúze valnými hromadami a po podání návrhu na zápis fúze do rejstříku spolků.

Podle ustanovení § 277 odst. 1 o. z. společně se smlouvu o fúzi vypracuje statutární zástupce HB a ZČ HB zprávu vysvětlující hospodářské i právní důvody a důsledky fúze.

Vzor smlouvy o fúzi ZČ HB s HB

Svolání členské schůzce a zveřejnění oznámení podle § 279 o. z.

Oznámení o fúzi se zveřejňuje nejméně 30 dní před konáním valné hromady ZČ HB a VH HB, které o fúzi rozhodnou.

Podle ustanovení § 13 odst. 1 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. se za zveřejnění oznámení považuje vložení příslušných listin do sbírky listin rejstříku spolků. Oznámení se vkládá do sbírky listin ZČ HB i HB. Návrh na vložení listin pošle na soud HB za ZČ HB i HB.

Vzor pozvánky na členskou schůzi ZČ HB k fúzi s HB

Vzor oznámení o fúzi ZČ HB s HB

Schválení smlouvy o fúzi valnými hromadami

Smlouvu o fúzi musí podle ustanovení § 281 odst. 1 o. z. schválit valná hromada ZČ HB a HB, každá zvlášť.

Pro svolání obou valných hromad, usnášeníschopnost a způsob rozhodování platí stejné požadavky, jako u jiných valných hromad.

Po schválení statutární zástupce HB a ZČ HB podepíší smlouvu o fúzi a připojí k ní dodatek o tom, kdy smlouvu schválila valná hromada.

Vzor zápisu z valné hromady ZČ HB o fúzi s HB

Podání návrhu na zápis fúze do rejstříku spolků

HB připraví formulář návrhu na zápis fúze do veřejného rejstříku. Tento návrh podepíši statutární zástupci ZČ HB a HB. Takto podepsaný návrh odešle HB příslušnému soudu společně s podepsanou smlouvou o fúzi a doklady o svolání a konání členských schůzí, které smlouvu schválily.

Rozhodný den fúze, sestavení účetní uzávěrky

Fúze je účinná k rozhodnému dni uvedenému ve smlouvě o fúzi.

Podle ustanovení § 176 odst. 2 o. z. ke dni předcházejícímu rozhodný den sestaví zanikající právnická osoba nebo právnická osoba rozdělovaná odštěpením konečnou účetní závěrku. K rozhodnému dni sestaví nástupnická právnická osoba nebo právnická osoba rozdělovaná odštěpením zahajovací rozvahu.

Právní účinky a následky fúze

Členové ZČ HB se stanou členy HB.

Případní zaměstnanci ZČ HB se stávají zaměstnanci HB.

Majetek (aktiva) ZČ HB se stane majetkem HB.

Závazky (pasiva) ZČ HB přejdou na HB.

Podle ustanovení § 280 o. z. mají případní věřitelé zanikajícího ZČ HB právo na dodatečnou jistotu, je-li ohroženo plnění jejich pohledávek.

Náklady spojené s fúzí

Soudní poplatek za zápis fúze se nehradí (§ 11 odst. 8 písm. b) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích). Stejně tak není stanoven poplatek za podání do sbírky listin ke zveřejnění oznámení podle § 279 o. z. Drobné administrativní náklady jsou spojené s digitalizací listin určených k podání do sbírky listin.

 

Datové schránky

Povinnost mít datovou schránku nabyla i pro spolky a pobočné spolky účinnost od 1. 1. 2023. Jde o krok státu k podpoře eGovernmentu a elektronizace jednání s orgány veřejné zprávy.

Video návod ZDE.

Reálně stát zřizuje datové schránky postupně, takže vyčkejte až obdržíte poštou přihlašovací údaje – přijdou vám nejpozději do konce března. Pro všechny pobočné spolky zapsané ve veřejném rejstříku bude schránka vytvořena automaticky, takže si ji nemusíte zřizovat sami. Na e-mailovou adresu ZČ a RC obdržíte kontaktní zprávu s pokyny a od vás se očekává se k vytvořenému účtu jen přihlásíte. Vedení datové schránky je zdarma a stejně tak i většina vámi odeslané pošty!

Důležité je vědět, že se jedná o zřízení datové schránky pro spolek (základní článek nebo regionální centrum) a statutárním zástupcům přijde pouze přístup k ní. Pokud dojde ke změně statutárního zástupce ZČ/RC (předsedy, hospodáře, místopředsedy) a ta se zapíše do spolkového rejstříku, tak přístup předchozího statutáře zaniká a nový statutář obdrží svůj.

Odesílání pošty veřejné správě je zdarma, ostatní odesílání je zpoplatněno. Odeslání pošty přes datovou schránku odpovídá odeslání dopisu s neověřeným podpisem (za tu osobu, jež se do datové schránky přihlásila).

Rozsah využití datové schránky k odesílání pošty je na vás, ale POZOR povinné je podat elektronicky přes datovou schránku daňové přiznání.

Množství doručené pošta do datové schránky bude zhruba odpovídat množství doručené pošty na ZČ/RC, jež vám chodila do vlastních rukou. POZOR na fikci doručení – pošta v datové schránce se považuje za doručenou i když si ji nestáhnete. Pošta odeslaná orgánem veřejné moci se považuje za doručená uplynutím 10 dnů od dodání dokumentu do datové schránky příjemce. Můžete si nastavit upozornění o doručení pošty na e-mail (zdarma) nebo telefon.

POZOR: Datové zprávy jsou ve schránce ukládány pouze po dobu 3 měsíců od jejich doručení nebo odeslání. Datová schránka nabízí i možnost využití datového trezoru k archivaci zpráv.

Pokud byste narazili na problém nebo potřebovali poradit, tak kontaktuje Josefa Dvořáčka na ústředí HB: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 737 034 230.

 

Vyhledávání v dokumentech

Co to je
Pro koho to je
O čem to je
Pro kdy to je