Strategický plán

Seznam článků

VIZE Brontosaurus 50

Zápis z plánování VIZE na Valné hromadě 2020 níže v dokumentech.

 

Strategické cíle Hnutí Brontosaurus na léta 2016 - 2020

Výstup procesu strategického plánování prosinec 2015 - leden 2016. Materiál pro schválení Valnou hromadou HB 2016.

Přehled strategických cílů:

 1. VNITŘNÍ PODPORA
 2. PRODUKTY
 3. MARKETING
 4. FINANČNÍ UDRŽITELNOST
 5. STŘEDOŠKOLÁCI

 

Strategický cíl VNITŘNÍ PODPORA

Znění cíle

HB má vypracovaný systém vnitřní podpory a péče napříč organizací.

 1. Je vytvořen a uveden do praxe mechanismus podpory na osobní úrovni, včetně  souvisejících metodik a nabídky vzdělávání.
 2. Je vytvořena a uvedena do praxe celková systematická koncepce oceňování  členů, organizátorů, statutářů a pracovníků.
 3. Nabídka servisu ÚHB základním článkům, regionálním centrům a klubům odpovídá jejich potřebám a informace o ní jsou dobře dostupné a přehledné.
 4. Komunikace a zpětná vazba mezi ÚHB, základními články, regionálními centry a VVHB, fungují efektivněji.

Indikátory naplnění cíle

1. a 2. Prodlouží se aktivní zapojení organizátorů; zvýší se jejich zájem o zapojení na celobrontosauří úrovni; sníží se pocit přetížení pracovníků a aktivních dobrovolníků; sníží se míra fluktuace pracovníků na kanceláři HB.

3. a 4. Členové, organizátoři i statutáři se orientují v nabízeném servisu ÚHB, vědí na koho se obrátit s jakým požadavkem a kde najít aktuální informace.

Speciální potřeby

Zjištění potřeb ZČ, RC, klubů vůči RHB; Analýza současného stavu; Know-how a znalost příkladů dobré praxe v jiných organizacích;

Finanční zdroje na

 • vytvoření, publikaci a distribuci metodik

 • související vzdělávání

 • případné rozšíření nabídky servisu ÚHB

Zdůvodnění cíle

Abychom se mohli dál rozvíjet a pokračovat v naší činnosti, potřebujeme našim účastníkům, členům, organizátorům, statutářům i pracovníkům nabídnout dostatečnou podporu a péči, aby naši tahouni nebyli ohroženi vyhořením a neopouštěli organizaci. Nestačí se soustředit na získávání nových účastníků a členů, ale je potřeba se věnovat těm stávajícím. Kromě motivačního oceňování a praktické podpory by měla být součástí naplňování tohoto cíle i zavádění určité formy mentorování, nebo koučování, jako způsob osobní podpory a péče.

Z čeho toto odůvodnění vychází: Na programové konferenci na VH HB 2015 bylo doporučeno “sjednocení a posílení centrálního servisu ústředí ve vztahu ke článkům, regionálním centrům a klubům a jeho užšší zaměření na zjištěné potřeby těchto organizačních jednotek HB”, zároveň bylo během analýzy současného stavu na RHB na podzim 2015 identifikován jako důležité ohrožení právě odchod našich tahounů a jako slabá stránka naše schopnost udržování stávajících účastníků a zapojování nových členů do dalších aktivit v rámci Hnutí.

Vazba cíle na strategické dokumenty

Rozvoj vnitřní podpory a péče o členy, dobrovolníky i pracovníky z programových cílů HB směřuje zejména k naplňování cíle: “Pomáhat zejména mladým lidem vytvářet kolektivy umožňující pocit sounáležitosti, uznání a seberealizace.” (součást cíle “Dávat si navzájem radost”)

Zároveň pokud chceme v souladu s naší vizí „svět, kde lidé nejsou lhostejní ke svému okolí“, tak nemůžeme být lhostejní ani k potřebám našich členů a spolupracovníků.

Naším posláním je propojovat dobrovolnickou práci se vzděláváním s důrazem na rozvoj osobnosti a aktivní zapojení jednotlivce. Tento cíl směřuje ke zlepšení naší schopnosti aktivně zapojovat jednotlivce i k rozvoji jejich osobnosti.


 

Strategický cíl "PRODUKTY"

Znění cíle a indikátory naplnění

 1. Máme ucelený a využívaný soupis a popis systému produktů HB

PRODUKTEM rozumíme aktivitu, která se opakuje a v drobných obměnách naplňuje obdobné cíle. Př.: dobrovolnický tábor pro mládež, cyklus schůzek brontosauřího dětského oddílu, dobrovolnicko-zážitková víkendovka.

Indikátory naplnění

 • Máme uceleně a účelně sepsáno, co všechno Hnutí Brontosaurus dělá a jak to na sebe navazuje, pro koho to je, …

 • Tento popis produktů je využíván v rámci činnosti celé organizace (vzájmemně víme co všechno děláme, víme, kam lidi odkázat, dokážeme o tom informovat na organizátorských kurzech,  ap.)

 1. Stěžejní vybrané produkty máme uceleně a srozumitelně zpracovány

Indikátory naplnění

Existuje komplexní popis vybraných produktů, kterými je Hnutí Brontosaurus jedinečné a které zachycují naše hlavní know-how. Jedná se o produkty, které  maximálně odráží programové cíle, poslání a vize HB a závěry programové konference. Tyto produkty splňují veškeré požadavky na kvalitu.

Popisy jednotlivých produktů:

 • definují přínosy účastníkům a organizátorům (neformální vzdělávání)

 • definují přínos produktu ve společnosti, přesah (veřejnou prospěšnost)

Popis produktu je využíván ve vzdělávání organizátorů, při přípravě a vedení akcí, pro propagaci a marketingu HB, pro budování značky, jako metodický materiál pro koordinátory programů, vedení ZČ, RC a klubů.

Máme zpracovanou metodiku a know-how k realizaci těchto produktů využitelnou např. pro začínající organizátory, nové základní články, apod.

Speciální potřeby

Finance na zaplacení zpracování soupisu produktů, na zpracování popisu produktů a metodiky a její vydání.

Zdůvodnění cíle

Naplnění cíle přispěje k rozvoji a zkvalitnění činnosti Hnutí Brontosaurus v těchto rovinách (reflektuje analázy strategického plánu a výstupy Programové konference HB):

 • V rámci organizace vzájemně víme, co všechno děláme, proč a pro koho a je to písemně zachyceno (nepředáváno pouze ustní tradicí), víme, v čem je jedinečnost HB - význam dovnitř HB.

 • Naši činnost díky tomu umíme představit navenek a dobře „prodat“ - význam pro marketing a oslovení nových účastníků.

 • Dosáhneme větší srozumitelnost „co je to HB“ navenek - význam pro budování značky, vnímání veřejností.

 • Umíme obhájit naši činnost z hlediska přínosu pro společnost a máme se o co opřít - význam směrem k donorům.

 • Víme, co naše činnost přináší účastníkům, účastníci ví, co jim naše akce přináší, organizátoři ví a umí zužitkovat, co jim činnost v HB přináší - význam z hlediska identifikace a motivace účastníků, organizátorů, vedení.

 • Díky metodickému zpracování produktů budeme umět lépe reflektovat potřeby cílových skupin a na akcích je uspokojovat  - význam pro naše “klienty”.

Vazba cíle na strategické dokumenty

 • Cíl vychází navazuje na předchozí stretegický plán, zejména na oblast KVALITA.

 • Cíl napomáhá naplnění vize, poslání a programových cílů jejich přenesením do praxe konrétních aktivit. Zejména se opírá Programový cíl “Vychovávat sebe i druhé prací, vlastním příkladem, hrou i bezprostředním kontaktem s přírodou k zodpovědnému přístupu k životu a planetě. Chránit přírodu a hledat cesty k souladu mezi ní a člověkem. Pečovat o kulturní a historické dědictví a rozvíjet jeho odkaz dnešku.”

V rámci naplňování cíle:

 • Ke zpracování budou vybrány ty stěžejní produkty, které maximálně naplňují vizi, poslání, programové cíle a závěry programové konference.

 • Vize, poslání i programové cíle HB budou zapracovány do popisu stěžejních produktů.

 • Vize, poslání i programové cíle HB budou zapracovány do metodik.

 • Veškeré popisy, metodiky ap. budou vytvářeny s ohledem na 3. programový cíl „Dáváme si radost“ (tedy uživatelsky příjemně, motivačně inspirující formou).

 


 

Strategický cíl "MARKETING"

Znění cíle a indikátory naplnění

 1. Máme vytvořený komunikační a vizuální styl HB a řídíme se jím. (prosinec 2016). Veřejnost nás vnímá tak, jak chceme, aby nás vnímala. (2020)"

 2. Máme každý rok vytvořený marketingový plán s cíly o naplněnosti akcí, který reflektuje výstupy z Programové konference 2015 a analýzy v rámci strategického plánování, a řídíme se jím. (prosinec 2016, 2017, 2018, 2019)

  a) Jasná prezentace klíčových aktivit na webu a dalších komunikačních kanálech, aby člověk viděl co všechno HB dělá a bylo to srozumitelné (Např. co jako prvoúčastník mohu zažít?).

  b) Vytvořit marketingovou poradnu/podporu aktivit článků (provázanost na kapacitu zdrojů). Pravidelní PR partneři.

Speciální potřeby

 1. know-how z marketingu a grafického designu

 2. facilitace evaluace MKT plánu 2016 a pomoc s nastavením MKT plánu 2017, know-how z marketingu

Zdůvodnění cíle

 1. Aktuálně nemáme jasně definovanou identitu, kterou chceme veřejnosti prezentovat. Zároveň dosavadní formy propagace byly roztříštěné a nekoncepční, a tak nebylo veřejnosti srozumitelné, co Hnutí Borntosaurus děla a čím je.

 2. Chceme mít větší naplněnost akcí a koncepčněji řešit propagaci napříč aktivitami HB.

Vazba cíle na strategické dokumenty

 1. Branding (první aktivita) by měl přímo vycházet ze strategických dokumentů a od toho se budou odvíjet další aktivity.

 2. Marketingový plán je v souladu se strategickými dokumenty.

 

Strategický cíl "FINANČNÍ UDRŽITELNOST"

Znění cíle

Hnutí Brontosaurus má rozrůzněné zdroje, které umožňují rozvíjet nezávislou činnost, jsou udržitelné a neohrožují finanční stabilitu.

Indikátory naplnění

 • Stát Hnutí Brontosaurus stabilně podporuje, ale Hnutí Brontosaurus není na dotacích závislé.

 • Zdroje umožňují fungování a rozvoj základních článků, regionálních center, klubů i kanceláře a realizaci klíčových akcí.

Termín naplnění: 2020

Speciální potřeby

Finanční zdroje, know-how, personální zabezpečení

Zdůvodnění cíle

Posílení soběstačnosti a finanční stability je velmi prioritní pro zachování a rozvoj činnost jak ústředí HB, tak ZČ, klubů a RC. Státní dotace jsou sice vítané a cílem je, aby stát stabilně a dlouhodobě podporoval činnost Hnutí Brontosaurus: práci s dětmi, neformální vzdělávání a práci s dobrovolníky, ale Hnutí Brontosaurus musí být na formě této podpory nezávislé.

Velmi důležité je také znát potřeby ZČ a RC, zajistit soběstačnost základních článků a regionálních center, jejich hospodaření a podporu základního fundraisingu na úrovni ZČ a RC.

Ústředí bude posilovat svůj servis směrem k ZČ a RC udržitelnou formou, což ale přináší finanční potřeby, které bude muset ústředí HB uspokojit díky rozvoji IF, FF a vlastních zdrojů.

Vazba cíle na strategické dokumenty (vize, poslání, programové cíle)

Strategický cíl Finanční zdroje a udržitelnost koresponduje s výstupy programové konference: ústředí bude nabízet větší servis pro ZČ a RC, který bude financovat výše uvedenou skladbou příjmů. Dále ústředí bude minimalizovat krytí svoji režijní činnost z grantového fundraisingu a bude se snažit v maximální možné míře státní peníze rozdělit na činnost ZČ a RC.

Vize a poslání Hnutí Brontosaurus budou naplňovány díky rozvoji fundraisingu u ústředí HB a soběstačnosti a fundraisingu na úrovni ZČ a RC.

 


 

Strategický cíl "STŘEDOŠKOLÁCI"

Znění cíle

HB systematicky pracuje se středoškoláky jako s jednou z cílových skupin.

Indikátory naplnění cíle

 • Existuje komplexní strategie práce se středoškoláky v HB, která vychází z našich potřeb členy této věkové skupiny:

  • poznat (identifikace - viz know how níže),

  • mít na akcích (motivace a metodologie organizace),

  • udržet v HB (následná péče).

Ze vyhotovené strategie jasně vyplívá, co středoškolákům můžeme a chceme nabídnout.

 • Navržené číselné ukazatele plnění cílů na jednotlivá období (2Q/2016)

 • Jsou dlouhodobě alokované zdroje (finance, lidi) na práci se středoškoláky

 • HB ví, jak využívat sociální sítě a jiné informační kanály, pro efektivní komunikaci s adolescenty a pracuje s nimi.

 • Navržený systém je zaveden do praxe na všech úrovních HB. Práce se středoškoláky je systematická a počet účastníků ve věku do dvaceti let každým rokem stoupá. (v rámci číselných ukazatelů doplnit roční plánovaný přírůstek)

Speciální potřeby

Finanční zdroje:

 • pro zajištění koordinace a rozvoje práce se středoškoláky

 • pro akce pořádané výhradně pro tuto skupinu (přednášky, víkendovky, kurzy)

Know-how

 • porozumění potřebám, motivům a zájmům mladých lidí

 • jak využívat komunikační kanály, jak zaujmout a neodradit

Personální zabezpečení

 • koordinace rozvoje

 • motivovat organizátory k začlenění adolescentů do svých akcí

Zdůvodnění cíle

Mladí lidé, kteří se věkově řadí do skupiny adolescentů, a z hlediska vzdělávacího systému spadají do období střední školy, jsou pro Hnutí Brontosaurus jednou z klíčových cílových skupin. Vycházíme ze zkušenosti, že tito lidé jsou při úspěšném zapojení následně loajálnější vůči organizaci a je větší šance, že jejich působení bude trvalejšího charakteru.

Hnutí Brontosaurus může být pro tyto mladé lidi důležitým partnerem při tvorbě životních hodnot a jejich naplňování. Zároveň pro HB může být tato skupina studnicí nových impulzů a kreativních nápadů, díky čemuž se můžeme stát mladou a moderní organizací.

Z programové konference, která proběhla na VH HB 2015, vyšel závěr, že chceme Hnutí udržet pestré a různorodé, ale za směřování ke společnému sjednocujícímu cíli pod společnou a jednotnou značkou. Jedním z dílčích závěrů potom byl “Hlavní cílovou skupinou pro oslovování s nabídkou našich aktivit a další zapojování má být „TEENAGER“, začínající dobrovolník, středoškolák (který teprve hledá místo pro svou realizaci, vytváří si hodnotový žebříček atd.). K tomu je třeba nastavit odpovídající propagaci a komunikační strategii.”

Vazba cíle na strategické dokumenty

Strategický cíl “Středoškoláci” navazuje zejména na programový cíl: “Vychovávat sebe i druhé prací, vlastním příkladem, hrou i bezprostředním kontaktem s přírodou k zodpovědnému přístupu k životu a planetě.” Respektive počítá s jeho velkým naplněním právě při práci s touto věkovou skupinou, kde může být výchovný dopad značný.

Strategický cíl “Středoškoláci” navazuje na nenaplněné i naplněné cíle ze strategického plánu HB pro roky 2012 - 2015 a rozvíjí je. Zároveň je tento cíl úzce provázán s ostatními cíli tohoto strategického plánu.

Strategický cíl “Středoškoláci” rozvíjí závěry z programové konference VH HB 2015.

Výstupy aktivit budou zapracovány do příslušných metodických materiálů v návaznosti na celkový vzdělávací systém HB.

 


 

Zápis z přípravy SP HB pro období 2016 – 2020

Zápis z prvního plánovacího setkání 21. 11. 2015

1. Klady a zápory z posledního období činnosti HB (rozehřívačka – nebude součástí plánu)

Klady

+ nábor nových dětí
+ nové dětské oddíly
+ celobrontosauří akce, vzdělávací akce
+ HB kvete (nová míza)
+ systém zpětné vazby a závěrečných zpráv
+ rozvojová pomoc v Ladaku (model sociálního podnikání)
+ HB mluví do veřejného prostoru
+ interní vzdělávání
+ počet a naplněnost akcí
+ noví organizátoři
+ děti --> instruktoři
+ program pro SŠ (i s koordinátorem)
+ mozek HB – informační web dovnitř HB
+ víkendovky APam naplněné
+ hodně akcí
+ pražské OHB – naplněnost
+ uznání MŠMT (akreditace)
+ nadšení lidí
+ povědomí o kvalitě vzdělávacích akcí
+ smysluplné akce
+ komunikace s lektory pro OHB

 

Zápory

- opakované provozní problémy
- dotace za každou cenu a vysoká administrativní zátěž spojená s dotacemi
- web – atraktivita pro teenagery?
- alkohol na akcích
- rozpočet grantů X efektivita
- BIS – funkčnost informačního systému
- opakování problémů (BIS, vzdělávání, administrativa)
- individuální fundraising na veřejnost
- spolupráce se školami na víkendovkách pro třídy SŠ
- nekoncepčnost využívání zdrojů na kanceláři (lidských i finančních)
- pomalejší rozhodování /flexibilita
- změny na ústředí (personální) a jejich projekce na články
- struktura X předpisy
 

2. Podklady z Programové konference HB

Výběr ze závěrů:

Brontosaurus budoucnosti je:

 • Otevřený

 • Provazující do celku dobrovolnictví, zážitky a sebe rozvoj

 • Zaměřený na mladé lidi a propojující lidi obdobných hodnot

 • Podporující pestrost pod společným cílem a pod jednotnou značkou

 • Efektivní v komunikaci ústředí a základních článků

 • Silný v centrálním servisu (nikoliv řízení)

Podrobně viz příloha č. 1.

 

3. Zhodnocení minulého strategického plánu

Strategický cíl č. 1 – Kvalita akcí

 • zavedeno vícestupňové vzdělávání

 • oceňování organizátorů je pouze nesystémové a nahodilé

 • systém hodnocení kvality akcí organizátory a účastníky je zaveden, ale málo rozšířen

 • metodika hodnocení kvality akcí – zpracována

 • kritéria kvality akcí schváleny a zveřejněny

 

Strategický cíl č. 2 – Zapojování (a středoškoláci)

 • akce pro prvoúčastníky/středoškoláky byly nabízeny

 • podíl středoškoláků na akcích – chybí data k vyhodnocení, ale pravděpodobně nevzrostl

 • počet členů – nevzrostl ani neklesl, věková skladba zaznamenala mírné omlazení

 • zpracovány nástroje, návody a informace pro zapojení nových lidí do aktivit HB

 

Strategický cíl č. 3 – Finanční udržitelnost a gramotnost

 • zdroje oproti roku 2011 (pomineme-li investiční dotace) vzrostly o 36 procent

 • dotace rozděleny na články vzrostly o 26 procent

 • nebyly osloveny osobnosti k Adopci Brontosaura

 • byl připraven základ marketingového plánu

 • firemní fundraising nebyl zahájen (byl realizován jen nahodile)

 • nebyl vytvořen nový BIS 2.0

Podrobně viz příloha č. 2.

 

4. Analýza vnějšího prostředí

Vysvětlivky k tabulkám

+ pozitivní vliv

-negativní vliv

/ Vzestupný trend (bude ze zesilovat)

\ Sestupný trend (bude se oslabovat)

 

SOCIÁLNÍ FAKTORY

Vliv faktoru

Popis faktoru

Trend vývoje faktoru

+

etablování neformálního vzdělávání a dobrovolnictví ve společnosti

/

+ -

rozvoj občanských spolků (nabídky) – konkurence a zároveň aktivizace lidí

/

- (+)

nárůst nacionalismu ve společnosti (klad jen ve zvýšení zájmu o místní přírodu)

/

-

stárnutí populace (méně mladých)

/

-

nenávist k neziskovkám

/

-

tendence mladých se nevázat na organizace

/

-

nezájem o systematickou ochranu přírody (o životní prostředí)

/

-

nárůst uprchlictví

/

 

 

 

 

TECHNOLOGICKÉ FAKTORY

Vliv faktoru

Popis faktoru

Trend vývoje faktoru

+

dostupnost internetu

/

+

rozvoj mobilních aplikací

/

+

zkrácení času -> dostupnost center (doprava, spolujízda)

/

+

nové vzdělávací pomůcky

/

+

e-learning

-

+

nové komunikační nástroje

/

-

závislost na mobilu být online

/

-

nové mobilní aplikace s kterými HB neumí pracovat

-

-

dopravní nedostupnost periferie

\

-

technologická gramotnost (rozevírání nůžek mezi mladým účastníkem a starším organizátorem, který nezná nejnovější trendy)

/

-

závislost na wifi

 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ FAKTORY

Vliv faktoru

Popis faktoru

Trend vývoje faktoru

+

aktuální témata mohou zvýšit citlivost a zájem o informace a zapojení se (palma olejná, náš tábor v Indonésii))

 

+

význam lokálních témat v ochraně přírody

 

+

vývoj envi technologií (elektroauta, ekobydlení), větší zájem veřejnosti

 

+

sucho

 

-

spousta problémů, které neřešíme

 

?

vyjadřování k tématům ovlivňuje rozšíření členské základny HB

 

?

malá propagační kapacita HB k těmto tématům

 

 

EKONOMICKÉ FAKTORY

Vliv faktoru

Popis faktoru

Trend vývoje faktoru

+

ocenění dobrovolnické práce (převedeno na peníze)

 

+

rozvoj individuálního dárcovství

 

+

velké firmy – firemní dobrovolnictví

 

+

asignace daní

 

+

změna dotační politiky

 

+

štědrost donorů

 

+

nezaměstnanost

 

-

závislost na možná klesajících dotacích (snad bude klesat)

 

-

ekonomická krize (pokles: individ. fundrasing, příspěvky účastníků, dotace)

 

-

stagnace firemního dárcovství

 

-

inflace, zdražování

 

 

POLITICKÉ FAKTORY

Vliv faktoru

Popis faktoru

Trend vývoje faktoru

+

podpora od zastřešujících organizací (Zelený kruh, ČRDM, JRDM)

 

+ -

zákon o dobrovolnictví (už je, vliv =?)

 

+ -

elektronizace (digitalizace státní správy)

 

 

-

přílišná regulace práce s dětmi a mládeží (hygienická pravidla, ...)

 

-

kritika financování NNO (vyžírání státního rozpočtu)

 

-

byrokratická zátěž

 

-

změny občanského zákoníku

 

-

protikorupční zákon

 

-

zákon o veřejné prospěšnosti (byrokracie)

 

 

5. Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení činnosti HB

Jednotlivé silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení měli možnost účastníci hodnotit z hlediska významu body ve škále 1-3 pro každou kategorii.

 

SILNÉ STRÁNKY HB

 • péče o životní prostředí – lokální, reálná pomoc 19

 • propojení zážitku, dobrovolnictví, neformálního vzdělávání 10

 • vytváříme příležitosti pro osobní růst (dovednosti) 10

 • výchova k aktivnímu občanství 8

 • silný sociální potenciál + seznámení s novými lidmi 6

 • vzdělávání organizátorů 4

 • umíme vést lidi ke vztahu k vlastnímu ŽP a kultuře 4

 • pestrá nabídka aktivit 3

 • volnočasová ekovýchova 3

 • tradice 3

 • nekonfliktnost 2

 • příležitost najít partnera (lidi mimo dosavadní vztahy) 2

 • přátelská atmosféra 1

 • posilování vztahu k práci 1

 • zajímavé lokality, kde působíme 1

 • dobré jméno (není negativní spojení s HB) 1

 • lidé jsou dobrovolně zapojení, z nadšení 0

 • pestrost (lidi, osobnosti, místa) 0

 • celorepublikovost a zahraničí 0

 • akreditace (uznání státem) 0

 • neformální řízení organizace, (nepsaná pravidla) důvěra, kultura org. 0

 

SLABÉ STRÁNKY

 • pomalé rozhodování 12

 • malá identifikace členů a jednotek s celkem 12

 • zapojování a udržení členů a organizátorů 8

 • propagace (zacílení, nemoderní, distribuce, využití) 7

 • závislost na dotacích 6

 • nízké sebevědomí (hyperkritičnost) 5

 • ústředí <--> články (výměna informací) 4

 • nekoncepčnost využívání lidských a finančních zdrojů 4

 • špatně nastavené komunikační kanály 3

 • náplň práce přesahuje úvazek 3

 • tvrzení vs. praxe (nákupy na akci bez palmového oleje...) 3

 • nízká míra vzdělanosti (v administrativě, organizování, odbornosti práce na lokalitě) 2

 • finanční podhodnocení pracovníků 2

 • nedostatečná IT podpora na ústředí 1

 • fluktuace zaměstnanců na řídících funkcích 1

 • odměňování dobrovolníků 1

 • mnoho teorie, málo akce 1

 • komunikace našich témat na veřejnost (+ propojování s celospol. problémy) 1

 • dobrovolnická práce v administrativě 1

 • BIS – informační systém 1

 • neznalost kritérií kvality 0

 • zapojování dobrovolníků 0

 • nemáme mechanismy vymáhání materiálů, dokladů, apod. ze ZČ, org. 0

 • přílišná benevolence v pravidlech 0

 • příliš mnoho drobných problémů 0

 • přehnaná očekávání (idealismus) 0

 • nevyužívání trendů v individuálním fundraisingu 0

 

PŘÍLEŽITOSTI

 • efektivní komunikace s veřejností / propagace (dostat se do podvědomí, osobní pozvánky) 18

 • cílení – akce pro SŠ 12

 • reakce na aktuální environmentální problémy (akce, prohlášení, osvěta, ve spolupráci) 9

 • využití potenciálu účastníků – aktivní členové 9

 • oslovení veřejnosti – individuální fundrasing 8

 • využití mobilních aplikací (web, budky) ->responzivní design 7

 • tábory pro rodiče s dětmi (dobrovolnické) 4

 • akce pro veřejnost 4

 • transfer know how z/do zahraničí 2

 • zapojení těch, co prošli HB 2

 • spolupráce v reakcích (koalice, environovinky) 2

 • využití e-learningu (duhové střípky, OHB) 1

 • využití nových komunikačních kanálů (instagram, twitter,tinder) 0

 • dotace EU 0

 • firemní teambuildingy 0

 

OHROŽENÍ

 • Odchod tahounů a kvalitních pracovníků (z důvodu demotivace, finančního podhodnocení, osobních neshod, tragických událostí) bez toho, aby došlo ke kvalitnímu předání 18

 • Technologická a propagační zaostalost

  - zaspíme technologické a společenské trendy a přestaneme být pro cílovou skupinu atraktivní 17
 • Stagnace členské základny

  - nepodaří se obnovovat členskou základnu a vymřeme po věku 9
 • Peníze (dotace) = přestaneme dostávat dotace od MŠMT a jiných institucí 8

 • „Zapouzdření", zakonzervování, uzavření 6

 • Ztráta společné členské identity a z toho plynoucí rozpad Hnutí 4

 • Přebujelá demokracie / byrokracie 3

 • Ztráta zázemí (kancl, atd.) 2

 • Příliš velké projekty 2

 • „Příliš odlišný článek“

  - Článek, nebo člen, který by byl proti hodnotáma cílům hnutí, strhl by pozornost a zkazil nám jméno 2
 • Velký bronto-skandál – diskreditace Hnutí a ztráta dobrého jména (aktuální skandály, staří kostlivci) 2

 • Nevyužívání vnitřních zdrojů

  -chybějící příležitosti k seberealizaci, demotivace 1
 • Společnost proti NNO = NNO ztratí úplně kredit u veřejnosti 1

 • Velké účetní pochybení 0

 • Zapojení se do nevhodné kauzy – radikalizace v očích veřejnosti 0

 

6. Přehled akcentovaných témat v souvislostech

 • Péče o životní prostředí
 • Reakce na aktuální enviro témata
 • Propojení zážitků, dobrovolnictví a neformálního vzdělávání
 • Příležitosti pro osobní růst
 • Aktivní občanství
 • Malá identifikace členů s HB
 • Zapojení a udržení členů
 • Odchod tahounů
 • Komunikace s veřejností
 • Technologická a propagační zaostalost
 • Propagace (co?) a marketing (jak?)
 • Využití potenciálu účastníků
 • Oslovení středoškoláků
 • Stagnace členské základny
 • Výpadek dotací

 

7. Návrhy strategických oblastí

 1. Propagace a marketing.

 1. Komunikace kanceláře s články. Motivace dovnitř HB. Péče o členy, články. Péče o dobrovolníky. Budování soudržnosti.

 1. Fundraisinig a finanční udržitelnost.

 1. Produkty HB – roztřídění a jasnější popis (neformální vzdělávání, SŠ víkendovky, vnitřní vzdělávání atd.)

 1. Průřezové téma: středoškoláci

 

8. Strategické cíle a dílčí cíle HB

 

1. Hnutí Brontosaurus používá nový vizuální styl

  1. HB má jasně zformulovanou identitu značky

  1. HB má nový web využívající nový vizuální styl

1.3 HB využívá nový vizuální styl ve svých klíčových materiálech (hlavičkový papír, propagační materiály apod.)

 

Poznámky k cíli č. 1 (garant Vojta Janoušek)

Cílem je mít:

 • WEB – uživatelsky příjemný a moderní

 • Jednotný vizuální styl

 • Identitu značky – jednotná značka akcentující různorodost aktivit

 • Schopnost prodat „různorodost“

 • Marketingovou poradnu pro ZČ (a články o ní budou vědět)

 • Marketingový manuál

Pozn.: Nápad na motto „zvládnu to bez wifi“.

 

2. HB má vypracovaný systém vnitřní podpory organizátorů a aktivních členů

Poznámky k cíli č. 2 (garant Michal Švarný)

 • strategický cíl: „péče o členy“ - Jak aktivizovat vnitřek, motivace, komunikace kanceláře a článků, budování soudržnosti

 • Máme vypracovat systém vnitřní podpory organizátorů, ústředí, aktivních členů (koučing)

 • Členové HB jsou hrdí být Brontosaurem – Pokud se jich někdo zeptá, co jsou zač, tak umí jasně odpovědět , (ne: „Nějací dobrovolníci“, ale „Brontosauři“).

 • Členové HB dokáží na dotaz popsat stručně činnost HB

 • Členové HB mají přehled o možnostech zapojení

 • Organizátoři mají k dispozici propracovaný systém dalšího vzdělávání a oceňování organizátorů podporující jejich motivaci.

 • Ústředí funguje jako servisní středisko

 • Existuje metodika práce VV – jak rozdělovat kompetence atd.

 • Funguje komunikace a zpětná vazba mezi kanceláří a VV

 

3. HB má diverzifikovaný zdroj příjmů, který umožňuje stabilní fungování kanceláře a realizaci klíčových aktivit

Poznámky k cíli č. 3 (garant Josef Dvořáček)

Máme rozrůzněné zdroje, které umožňují nezávislou činnosti, jsou udržitelné a neohrožují finanční stabilitu. Umožňují fungování kanceláře i realizaci klíčových akcí.

Struktura zdrojů:

Individuální fundraising 20 %

 • Zacílení dovnitř a hlavně nově navenek

 • Máme minimálně 0,8 úvazku na zabezpečení chodu

 • Využíváme nové formy IF a crowdfundingu

Firemní fundraising 10 %

 • Máme člověka na 0,5 úvazku

Grantový fundraising 50 %

 • projekty Máme min. 1 celý úvazek

 • Máme nové nestátní zdroje (nadace)

 • Evropské, které neohrozí organizaci

Vlastní činnost 20 %

 • Máme nové zdroje – např. akce na míru

 • Rozvoj Smrčníku a nárust finančních příjmů o XXX

 

K diskuzi na další díl strategického plánování (leden):

 • Zabezpečení chodu kanceláře – řešení fluktuace, udržitelnost

 • Účast koordinátorů na psaní projektů – možnost ovlivňovat výší svého úvazku

 

Finanční gramotnost článků – do strategického cíle č. 2

 • Servis, vedení účetnictví, konzultace, školení

Vypracovali: Joška, Monča, Kristi, Libor

 

4. HB má ucelenou nabídku produktů

Poznámky k cíli č. 4 (garant Dalimil Toman)

 • Máme ucelenou nabídku produktů (akcí, aktivit) pro různé konkrétní cílové skupiny. Jednotlivé produkty odráží potřeby cílových skupin a jsou uspořádány do popsaného celku, který je tvořen zejména systémem neformálního vzdělávání v rámci Hnutí Brontosaurus (ten mimo jiné popisuje přínos aktivit pro účastníky).

K této nabídce máme dále k dispozici:

 • adekvátní nástroje, jak jednotlivé produkty nabízíme – propagaci

 • metodiku a know-how k realizaci produktů (akcí, aktivit, nef. vzdělávání) a potřebné personální zdroje pro jejich realizaci (proškolení organizátoři)

 • detailní popis vybraných cílových produktů (př. víkendovka zacílená na středoškoláky, vzdělávací kurz pro začínající organizátory, cyklus schůzek dětského oddílu, ... – vlajkové aktivity spojené s propagací)

 • akreditaci pro uznávání neformálního vzdělávání

 

5. HB má ucelený systém práce se studenty středních škol

Poznámky k cíli č. 5 (garant Lukáš Linha)

Pozn. D.T. k přepisu: Nejsem z toho flipu moc moudrý.

 

1. Propagace – zacílení propagace na SŠ

2. Vnitřní cosi – sdílení důležitosti SŠ v HB (fakt důležité)

3. Finance – peníze na akce a koordinátorku

4. Produkt – tábory pro SŠ, fakt kvalitní

Tábory (fakt dobré, hodně práce):

 • přechodový rituál z běžného účastníka na něco „víc“, získat si ho

 • potáborová víkendovka

 • další víkendovky

  • a je náš

Jak SŠ na tábory dostat:

 • fantasy téma, seznamka

 • přednášky (vrstevník)

 • využít již zapojených středoškoláků

 • vytuněný web plus videa plus videoblog plus youtube

 • spolupráce se skauty

 • poznat středoškoláky

Produkt zaměřený na rodiče?

 

9. Poznámky externích konzultantů

Martin Nawrath, facilitátor prvního setkání:

 • Na druhém setkání doporučuji ještě více pracovat s prioritami, vybrat pro každý cíl opravdu omezený počet cílů a opatření - v plánování zatím přetrvává typická tendence pro nadšenecké NNO chtít (u)dělat všechno 

 • Vhodným způsobem omezení cílů a zejména opatření může být předem stanovený počet úvazků, které HB bude s velkou pravděpodobností mít a odhad časových nároků na plnění jednotlivých cílů, respektive realizaci opatření (například možná není reálné, ani nutné definovat úplně všechny produktové balíčky, ale jít postupně od těch nejdůležitějších („nejprodávanějších“).

 • Doporučuji do úvah o jednotném vizuálním stylu zanést i diskuzi o aktualizaci loga HB, být v tom odvážný (viz například Frank Bold), HB potřebuje působit moderně i když v něčem jde „proti“ moderně (určité aspekty současného životního stylu).

 • Trochu rozporu vidím ve snaze pracovat s technologiemi, které jsou in (mobilní aplikace) a současně inzerovat, nezávislost na internetu apod. Myslím, že se s tím dá pracovat, že to nutně nemusí být v rozporu, ale je nutné jasně rozdělit to, kde nové nástroje ano (propagace apod.) a kde ne (pobyty v přírodě).

 • Jak padlo i na setkání, je nutné navázat na cíle z minula, které jsou rozpracované a nedotažené a začlenit je do nových cílů.

 • Osobně mi nepřipadá úplně reálná ambice vidět HB jako hnutí, které je hodně vidět ve veřejném prostoru jako aktivní názorový vůdce, členové o to usilují, ale myslím, že je to trochu zbytečně vynaložené úsilí, určitě je vhodné globální témata akcentovat v běžné činnosti HB, ale nemyslím si, že HB má kapacity pravidelněji komentovat veřejné události.

Ivo Brzobohatý – Ještěr (Junák)

 • Výstupu z programové konference obsahují spíše vizi (zadání) fungování organizace, ale nejsou (nebo jsou jen částečně) vizí směřování organizace. Vize směřování mi chybí, zejména co se týče dětských oddílů a zahraničních aktivit.

 • Pojem středoškolák (vaše červení niť) – navrhuji v některých případech používat spíše pojem adolescent. Možná bude snadnější na základě definice tohoto vývojového stupně lidské osobnosti si uvědomit jeho potřeby a následně i vhodné prostředky.

 • Rozlišování pojmů apolitičnost x angažovanost (v Junáku to bylo velké téma) zaznělo jen okrajově, ale časem by mohlo být problém. Doporučuji si vyříkat, zda je/není HB apolitickou organizací a definovat si, co rozumíme pod pojmem apolitičnost.

 • Dětské oddíly – v rámci plánování zůstávaly úplně stranou, netuším jaký mají význam?

 • Mezinárodní (zahraniční) aktivity HB – mám pocit, že nejsou dostatečně ukotveny. Očekával bych snahu zapojit HB do nějakých mezinárodních struktur nebo partnerství s podobnými organizacemi – nic takového nezaznělo. (Ale možná je to jen pohled člena velké mezinárodní organizace.)

 • Vize z minula, např. vize růstu na 2000 členů. Byl odprezentován cíl, jeho korekce a co dál? Odpověď na otázku, zda chce HB růst a jak by měla zaznít. Zda nárůstem počtu členů, zvyšováním počtu ZČ, navyšováním profesionálů a dobrovolníků bez nárůstu členské základny….. Je to základní „těžká otázka“, neopominout.

 • Jako zcela neviděnou příležitost tuším komunikaci s rodiči a přes rodiče. Za 40 let oslovujete 2. generaci prvoúčastníků, jejich rodiče jsou potenciální čtenáři Mladého světa v době jeho největší slávy a tím také největší publicity brontosauřího hnutí.

 • Logo HB (obrázek brontosaura) – zkusili jste si položit otázku zda je navenek IN? Oslovuje potenciální prvoúčastníky? (Jiránek jako nežijící autor se moc netiskne, ztrácí se o něm vědomí….) Možná je zapotřebí navenek více vysvětlovat, kde se to vzalo. Vzhledem k tomu, že je na to vázán název, je zásadní redesign asi nepravděpodobný.

 

10. Poznámky / otázky / náměty pro druhé setkání

Poznámky z průběhu strategického plánování:

 • jaká data potřebujete sledovat z hlediska vyhodnocování činnosti? (účastníci, členové, finance)

 • jaká je reálná skladba příjmů (x ideální) za celé HB?

 • „call centrum“ pro ZČ

 

Návrh dalšího postupu:

1. Výše uvedené výstupy budou posouzeny s ohledem na to:

- zda jsou v souladu se závěry programové konference

- zda zahrnují nenaplněné (ale stále aktuální a chtěné) cíle, výstupy minulého strategického plánu

- zda jsou zejména strategické cíle v souladu s vizí, posláním a programovými cíly Hnutí Brontosaurus a pokud ne, tak zda se do souladu uvedou nebo se otevře téma úpravy vize, poslání, ...

- zda nebyla opomenuta některá prioritní oblast činnosti HB či téma, které by měli být v plánu akcentovány (př. Brďo)

- zda strategické cíle jsou dobře definovány jako cíle (nebo zda jde spíše o nástroje, apod.)

 

Na základě toho bude navržen podrobnější obsah cílů, popř. úprava jejich popisu.

Způsob realizace: korespondenční, schůzka, apod.

Podílejí se: členové pracovních skupin z první části strategického plánování další zájemci o témata jednotlivých programových cílů

Zodpovídají: garanti jednotlivých pracovních skupin výše uvedených cílů (Josef Dvořáček, Michal Švarný, Lukáš Linha, Dalimil Toman, Vojtěch Janoušek).

 

2. Sběr připomínek od ZČ, RC, klubů

K dosud zpracované části strategického plánu ve vztahu k výše uvedeným bodům bude vyvolána diskuse a připomínkování ze strany ZČ, RC, klubů a osobností HB.

Způsob provedení: diskuse na webové stránce mozek.brontosaurus.cz

Zodpovídá: Dalimil Toman

 

3. Zpracování výstupů připomínkování pro další část strategického plánování

 

Pro další část strategického plánování budou připraveny výstupy připomínkování ze strany ZČ, RC, klubů a osobnosti a podklady k upřesnění jednotlivých strategických cílů, tak aby mohly být akcentovány a využity pro další fáze strategického plánování 15. 1. 2016.

Prosíme u diskuse uvádějte své jméno a ZČ, klub, RC z kterého jste. Moc díky.