Strategický plán - STŘEDOŠKOLÁCI

Seznam článků

 

Strategický cíl "STŘEDOŠKOLÁCI"

Znění cíle

HB systematicky pracuje se středoškoláky jako s jednou z cílových skupin.

Indikátory naplnění cíle

 • Existuje komplexní strategie práce se středoškoláky v HB, která vychází z našich potřeb členy této věkové skupiny:

  • poznat (identifikace - viz know how níže),

  • mít na akcích (motivace a metodologie organizace),

  • udržet v HB (následná péče).

Ze vyhotovené strategie jasně vyplívá, co středoškolákům můžeme a chceme nabídnout.

 • Navržené číselné ukazatele plnění cílů na jednotlivá období (2Q/2016)

 • Jsou dlouhodobě alokované zdroje (finance, lidi) na práci se středoškoláky

 • HB ví, jak využívat sociální sítě a jiné informační kanály, pro efektivní komunikaci s adolescenty a pracuje s nimi.

 • Navržený systém je zaveden do praxe na všech úrovních HB. Práce se středoškoláky je systematická a počet účastníků ve věku do dvaceti let každým rokem stoupá. (v rámci číselných ukazatelů doplnit roční plánovaný přírůstek)

Speciální potřeby

Finanční zdroje:

 • pro zajištění koordinace a rozvoje práce se středoškoláky

 • pro akce pořádané výhradně pro tuto skupinu (přednášky, víkendovky, kurzy)

Know-how

 • porozumění potřebám, motivům a zájmům mladých lidí

 • jak využívat komunikační kanály, jak zaujmout a neodradit

Personální zabezpečení

 • koordinace rozvoje

 • motivovat organizátory k začlenění adolescentů do svých akcí

Zdůvodnění cíle

Mladí lidé, kteří se věkově řadí do skupiny adolescentů, a z hlediska vzdělávacího systému spadají do období střední školy, jsou pro Hnutí Brontosaurus jednou z klíčových cílových skupin. Vycházíme ze zkušenosti, že tito lidé jsou při úspěšném zapojení následně loajálnější vůči organizaci a je větší šance, že jejich působení bude trvalejšího charakteru.

Hnutí Brontosaurus může být pro tyto mladé lidi důležitým partnerem při tvorbě životních hodnot a jejich naplňování. Zároveň pro HB může být tato skupina studnicí nových impulzů a kreativních nápadů, díky čemuž se můžeme stát mladou a moderní organizací.

Z programové konference, která proběhla na VH HB 2015, vyšel závěr, že chceme Hnutí udržet pestré a různorodé, ale za směřování ke společnému sjednocujícímu cíli pod společnou a jednotnou značkou. Jedním z dílčích závěrů potom byl “Hlavní cílovou skupinou pro oslovování s nabídkou našich aktivit a další zapojování má být „TEENAGER“, začínající dobrovolník, středoškolák (který teprve hledá místo pro svou realizaci, vytváří si hodnotový žebříček atd.). K tomu je třeba nastavit odpovídající propagaci a komunikační strategii.”

Vazba cíle na strategické dokumenty

Strategický cíl “Středoškoláci” navazuje zejména na programový cíl: “Vychovávat sebe i druhé prací, vlastním příkladem, hrou i bezprostředním kontaktem s přírodou k zodpovědnému přístupu k životu a planetě.” Respektive počítá s jeho velkým naplněním právě při práci s touto věkovou skupinou, kde může být výchovný dopad značný.

Strategický cíl “Středoškoláci” navazuje na nenaplněné i naplněné cíle ze strategického plánu HB pro roky 2012 - 2015 a rozvíjí je. Zároveň je tento cíl úzce provázán s ostatními cíli tohoto strategického plánu.

Strategický cíl “Středoškoláci” rozvíjí závěry z programové konference VH HB 2015.

Výstupy aktivit budou zapracovány do příslušných metodických materiálů v návaznosti na celkový vzdělávací systém HB.