Strategický plán - VNITŘNÍ PODPORA

Seznam článků

 

Strategický cíl VNITŘNÍ PODPORA

Znění cíle

HB má vypracovaný systém vnitřní podpory a péče napříč organizací.

  1. Je vytvořen a uveden do praxe mechanismus podpory na osobní úrovni, včetně  souvisejících metodik a nabídky vzdělávání.
  2. Je vytvořena a uvedena do praxe celková systematická koncepce oceňování  členů, organizátorů, statutářů a pracovníků.
  3. Nabídka servisu ÚHB základním článkům, regionálním centrům a klubům odpovídá jejich potřebám a informace o ní jsou dobře dostupné a přehledné.
  4. Komunikace a zpětná vazba mezi ÚHB, základními články, regionálními centry a VVHB, fungují efektivněji.

Indikátory naplnění cíle

1. a 2. Prodlouží se aktivní zapojení organizátorů; zvýší se jejich zájem o zapojení na celobrontosauří úrovni; sníží se pocit přetížení pracovníků a aktivních dobrovolníků; sníží se míra fluktuace pracovníků na kanceláři HB.

3. a 4. Členové, organizátoři i statutáři se orientují v nabízeném servisu ÚHB, vědí na koho se obrátit s jakým požadavkem a kde najít aktuální informace.

Speciální potřeby

Zjištění potřeb ZČ, RC, klubů vůči RHB; Analýza současného stavu; Know-how a znalost příkladů dobré praxe v jiných organizacích;

Finanční zdroje na

  • vytvoření, publikaci a distribuci metodik

  • související vzdělávání

  • případné rozšíření nabídky servisu ÚHB

Zdůvodnění cíle

Abychom se mohli dál rozvíjet a pokračovat v naší činnosti, potřebujeme našim účastníkům, členům, organizátorům, statutářům i pracovníkům nabídnout dostatečnou podporu a péči, aby naši tahouni nebyli ohroženi vyhořením a neopouštěli organizaci. Nestačí se soustředit na získávání nových účastníků a členů, ale je potřeba se věnovat těm stávajícím. Kromě motivačního oceňování a praktické podpory by měla být součástí naplňování tohoto cíle i zavádění určité formy mentorování, nebo koučování, jako způsob osobní podpory a péče.

Z čeho toto odůvodnění vychází: Na programové konferenci na VH HB 2015 bylo doporučeno “sjednocení a posílení centrálního servisu ústředí ve vztahu ke článkům, regionálním centrům a klubům a jeho užšší zaměření na zjištěné potřeby těchto organizačních jednotek HB”, zároveň bylo během analýzy současného stavu na RHB na podzim 2015 identifikován jako důležité ohrožení právě odchod našich tahounů a jako slabá stránka naše schopnost udržování stávajících účastníků a zapojování nových členů do dalších aktivit v rámci Hnutí.

Vazba cíle na strategické dokumenty

Rozvoj vnitřní podpory a péče o členy, dobrovolníky i pracovníky z programových cílů HB směřuje zejména k naplňování cíle: “Pomáhat zejména mladým lidem vytvářet kolektivy umožňující pocit sounáležitosti, uznání a seberealizace.” (součást cíle “Dávat si navzájem radost”)

Zároveň pokud chceme v souladu s naší vizí „svět, kde lidé nejsou lhostejní ke svému okolí“, tak nemůžeme být lhostejní ani k potřebám našich členů a spolupracovníků.

Naším posláním je propojovat dobrovolnickou práci se vzděláváním s důrazem na rozvoj osobnosti a aktivní zapojení jednotlivce. Tento cíl směřuje ke zlepšení naší schopnosti aktivně zapojovat jednotlivce i k rozvoji jejich osobnosti.