Strategický plán - FINANČNÍ UDRŽITELNOST

Seznam článků

 

Strategický cíl "FINANČNÍ UDRŽITELNOST"

Znění cíle

Hnutí Brontosaurus má rozrůzněné zdroje, které umožňují rozvíjet nezávislou činnost, jsou udržitelné a neohrožují finanční stabilitu.

Indikátory naplnění

  • Stát Hnutí Brontosaurus stabilně podporuje, ale Hnutí Brontosaurus není na dotacích závislé.

  • Zdroje umožňují fungování a rozvoj základních článků, regionálních center, klubů i kanceláře a realizaci klíčových akcí.

Termín naplnění: 2020

Speciální potřeby

Finanční zdroje, know-how, personální zabezpečení

Zdůvodnění cíle

Posílení soběstačnosti a finanční stability je velmi prioritní pro zachování a rozvoj činnost jak ústředí HB, tak ZČ, klubů a RC. Státní dotace jsou sice vítané a cílem je, aby stát stabilně a dlouhodobě podporoval činnost Hnutí Brontosaurus: práci s dětmi, neformální vzdělávání a práci s dobrovolníky, ale Hnutí Brontosaurus musí být na formě této podpory nezávislé.

Velmi důležité je také znát potřeby ZČ a RC, zajistit soběstačnost základních článků a regionálních center, jejich hospodaření a podporu základního fundraisingu na úrovni ZČ a RC.

Ústředí bude posilovat svůj servis směrem k ZČ a RC udržitelnou formou, což ale přináší finanční potřeby, které bude muset ústředí HB uspokojit díky rozvoji IF, FF a vlastních zdrojů.

Vazba cíle na strategické dokumenty (vize, poslání, programové cíle)

Strategický cíl Finanční zdroje a udržitelnost koresponduje s výstupy programové konference: ústředí bude nabízet větší servis pro ZČ a RC, který bude financovat výše uvedenou skladbou příjmů. Dále ústředí bude minimalizovat krytí svoji režijní činnost z grantového fundraisingu a bude se snažit v maximální možné míře státní peníze rozdělit na činnost ZČ a RC.

Vize a poslání Hnutí Brontosaurus budou naplňovány díky rozvoji fundraisingu u ústředí HB a soběstačnosti a fundraisingu na úrovni ZČ a RC.