Březové lístky

Taky už vás napadlo, že někdy prosté díky nestačí? Máte kamaráda, který toho v Brontosauru dělá tolik - se zápalem, nezištně, ve svém volném čase, pro ostatní... - že by si zasloužil větší důkaz ocenění? V Brontosaurovi si navzájem dáváme Březové lístky - symbol přátelství, uznání, osobního růstu a motivace. Ocenění s dlouhou tradicí, které se uděluje napříč organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží po celé České republice i na Slovensku. 

Níže najdete přehled všech důležitých informací, kontaktů a odkazů, abyste i vy mohli snadno udělit třeba svůj první Březový lístek.

“Podáváme si ruce přes hranice organizací, věříme svému vlastnímu přátelství mezi rozrůzněnými a vítáme mezi sebe děti, mladé i kmety - protože nešťastný je ten, kdo nemá přítele.”

motto z propagačního letáčku Březových lístků

Jaký je význam Březových lístků a jak to celé funguje?

Březové lístky (někdy jen BL) jsou ocenění, které u nás vzniklo spontánně mezi vedoucími dětských a mládežnických oddílů navzdory tehdejšímu režimu v šedesátých letech minulého století. Po pádu komunismu Březové lístky i celé hnutí, které na jejich základě vzniklo a které neoficiálně sdružuje jejich nositele, vystoupily z ilegality; a dodnes se oceňování Březovými lístky volně šíří  mezi organizacemi, které pracují s dětmi nebo s mládeží. Jedinečnost Březových lístků spočívá v tom, že toto ocenění je navrhované i realizované ne oficiálními strukturami jako vedením organizace apod., ale “odspodu” nejbližšími kamarády a kolegy oceňovaného. Darovaný Březový lístek se nám tak stává bezprostřední výpovědí o kamarádství, uznání a důvěře v kolektivu, v kterém působíme.

Březové lístky se udělují ve formě malého kovového odznáčku ve tvaru březového listu spolu s udělovacím dekretem. Tento odznáček pak může majitel nosit na uniformě své organizace (když je třeba skaut) a nebo třeba i jen tak na tričku při vhodných příležitostech (když je třeba brontík). Březové lístky mají dvanáct stupňů značící dvanáct schodů pomyslné pyramidy a vyjadřující rozsah práce oceňovaného, přičemž každý stupeň je symbolizován jinou barvou odznáčku. (Navíc jeden Březový lístek existuje mimo tuto stupnici - tzv. čestný - pro lidi, kteří přímo nepracují s mládeží, ale k činnosti výrazně přispěli, např. správci, komunální politici apod.)  

Každý nositel BL začíná obdržením prvního - zeleného stupně a postupně může být podle zásluh a osobního vývoje oceněn všemi stupni, jak jdou za sebou, až po dvanáctý - zlatý. Přitom všeobecným cílem je udržet zastoupení nositelů jednotlivých stupňů BL tak, aby odráželo systém pyramidy - nositelů prvního stupně je nejvíce, méně už je nositelů druhého stupně, ještě méně třetího stupně atd. (Ideálně by mělo být v každém vyšším stupni pyramidy o polovinu méně nositelů, než je v tom předchozím - je to taková hra.) Pro představu v současnosti je evidovaných nositelů zeleného lístku přes 4 600, zatímco nejvyšší zlatý lístek obdrželo zatím jen 13 lidí, mezi nimi např. i Jaroslav Foglar. V každé organizaci či společenství, kde se BL udělují (tedy i v Brontosaurovi), existuje strážce pyramidy, který se stará o evidenci nositelů BL a komunikuje se strážcem pyramidy celostátní. 

Pro udělení nového Březového lístku je vždy potřeba podpora ze strany stávajících nositelů BL, a to ve formě podpisu. Každý nositel BL má určitou podpisovou sílu, která se rovná stupni jeho odznaku (např. nositel 3. stupně BL má podpisovou sílu 3). Pro udělení nového BL je pak potřeba získat celkovou sílu podpisů minimálně o desetinásobné hodnotě,  než je číslo stupně BL (např. pro udělení BL 3. stupně je potřeba podpisová síla 30) . Navrhovat a obstarat udělení BL může ale každý - nehledě na to, zda sám má nebo nemá březový lístek. Níže je návod, jak na to.

Vše pro udělení Březového lístku krok za krokem:

Co můj kamarád musí splňovat, abych mu mohl/a dát Březový lístek?

Pravidla pro udílení BL jsou v tomto směru poměrně volná, právě proto, aby si každá organizace a každý kolektiv mohly v Březových lístcích najít to svoje. Obecně má nárok na BL každý, kdo dlouhodobě a nezištně pracuje ve prospěch dětí a mládeže. Není stanoven ani žádný věkový limit. “Přednostním důvodem jsou konkrétní činy a působení, které rozvíjejí přátelství, příkladné a dlouhodobé aktivity, obětavost, spolehlivost, nápaditost a pohotovost jedince v určitém kolektivu, v místě, okrese, regionu. ” (Viz. Aktualizovaná pravidla Hnutí BL.) V Brontosauru se Březové lístky nejčastěji udělují dlouhodobým organizátorům příkladných akcí, ale také lidem, kteří svými nápady a obětavou činností významně přispívají k fungování článku nebo celého hnutí. Určitým vodítkem pro zdůvodnění ocenění BL vám také mohou být obecné popisy zásluh a vlastností oceňovaného formulované pro každý stupeň BL zde.

Jaký stupeň Březového lístku mám udělit?

Při udělování BL musí být vždy dodržena posloupnost jednotlivých stupňů - žádný nelze přeskočit. Proto stačí zjistit, zda a jaký stupeň BL váš kamarád už má, a podle toho mu udělit BL o jeden stupeň vyšší nebo úplně první. Podívejte se do evidence oceněných členů HB zde.

Co všechno budu potřebovat?

K udělení BL budete potřebovat jen 2 věci: odznáček březového lístku příslušné barvy a udělovací list. 

  • Odznáček nejsnáze seženete, když se obrátíte na programového ředitele HB nebo na předsedu (kontakty na ně najdete na webu HB zde a zde). 

  • Udělovací list by měl mít následující náležitosti: barevný symbol BL (u jednobarevného symbolu BL číslo stupně), jméno, příjmení, případně přezdívku nositele BL, podpisy navrhovatele, ručitelů a dalších signatářů s vypsáním jejich podpisové hodnoty,  datum udělení a stručně vyjádřené důvody ocenění. Podpisy udělovatele a ručitelů by měly být vždy zvýrazněny a podpisy ručitelů navíc očíslovány. Udělovací list používaný v HB je ke stažení v pdf zde.

Kdo přesně jsou navrhovatel a ručitelé a co plyne z jejich role?

Navrhovatel je ten, kdo přijde s nápadem udělit dotyčnému kamarádovi BL (a je ochotný to i zařídit). Navrhovatel je zodpovědný za celý proces udělení - za navržení správného stupně BL, za zajištění udělovacího dekretu, tří ručitelů, podpisů minimálně tří nositelů BL a alespoň minimální podpisové síly, která je k udělení daného stupně BL potřeba. Zároveň ručí za podání informací o pravidlech udělování BL novému nositeli a za sdělení informace o předání BL strážci pyramidy. Sám navrhovatel nemusí být nositelem BL, ale bývá jedním z ručitelů.

Ručitelé jsou tři lidé, kteří oceněného dobře znají (blízcí přátelé) a ručí za to, že je BL udělen do správných rukou. Ani ručitelé nemusí být nositeli BL.

Kde sehnat podpisy o dostatečné podpisové síle?

Přidat svůj podpis s podpisovou silou může každý, komu už byl BL udělen. Svou podpisovou sílu může přidat i navrhovatel a ručitelé, pokud jsou nositeli BL. Nejlépe se podpisy na udělovací listy shání na hromadných akcích typu Valná hromada, Rada, Potáborové setkání, setkání organizátorů (tzv. REFRESH) apod. nebo na akcích mimo rámec HB např. na CVVZ (Celostátní vzájemná výměna zkušeností). Abyste věděli, koho oslovit, nahlédněte do evidence oceněných členů HB zde nebo do celostátní evidence zde.

Ještě dodejme, že podpisová síla dekretu je součtem podpisové síly všech podepsaných nositelů BL. Je nutné dodržet alespoň minimální podpisovou sílu, ale to neznamená, že ji nemůžete překročit. Čím víc signatářů na listu bude (a s čím větší váhou), tím bude mít list větší podpisovou sílu a třeba i větší váhu v očích oceněného i jeho okolí.

Kde a kdy jsou udíleny Březové lístky?

    Jak a kdy Březový lístek oceněnému udělíte, je v zásadě na vás. Nejvhodnější je však udělit ocenění u příležitosti nějakého společného setkání, například na Valné hromadě článku. Pro udílení Březových lístků bývá vyhrazen speciální čas na celobrontosauřích akcích, jako je Valná hromada nebo organizátorské setkání REFRESH. Výhodou předávání BL na těchto akcích je slavností atmosféra a velké publikum :-)

Koho o udělení informovat?

O tom, že jste někomu udělili Březový lístek, je potřeba informovat strážce brontosauří pyramidy. Jednoduše stačí vyplnit a poslat stručný elektronický formulář zde. Pokud byste chtěli se strážcem pyramidy komunikovat osobně, doptejte se na něj na Ústředí HB nebo Výkonném výboru HB.  

S kým můžu udělení konzultovat?


Obrátit se určitě můžete na ty, kteří už sami nějaký ten vyšší stupeň Březového lístku mají  - dost pravděpodobně někoho takového najdete i ve svém článku, případně na celobrontosauřích akcích určitě. Nebo se také můžete obrátit na programového ředitele HB, strážce pyramidy HB apod.

Není to celé nějak moc složité?

Na první pohled se to může zdát jako složitý proces, ale ve skutečnosti to obnáší jen pár kliknutí a trochu společenského kontaktu při shánění podpisů. A to, co ve výsledku daruješ, má slovy nepopsatelnou hodnotu. Takže pokud si to tvůj kamarád zaslouží, neváhej a jdi do toho!

Více informací najdete na webu www.brezovylistek.cz.