Aktuální možnosti spolkové činnosti

Povolení spolkových a podobných akcí a aktivit od 17.května 2021

Od 17. 5. 2021 jsou povoleny spolkové akce za účasti 2 netestovaných/neočkovaných osob, nebo
- nejvýše 10 osob ve vnitřních prostorách s PCR testem, samotestem nebo s potvrzením o očkování ukončeném nejméně před 14 dny, nebo s potvrzením o prodělaném onemocnění covid nejdéle před 90 dny,
- nejvýše 50 osob ve venkovních prostorech s PCR testem, samotestem nebo s potvrzením o očkování ukončeném nejméně před 14 dny, nebo s potvrzením o prodělaném onemocnění covid nejdéle před 90 dny,
 
Tyto osoby jsou povinny používat ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor)
- ve všech vnitřních prostorech staveb,
- na všech ostatních veřejně přístupných místech, jsou-li na tomtéž místě zároveň přítomny alespoň 2 osoby vzdálené od sebe méně než 2 metry,
- nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
 
Podrobněji
 
Vláda dne 10. 5. 2021 usnesením č. 448 schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které s účinností od 17. května 2021 fakticky povoluje konání spolkových a podobných akcí a shromáždění a stanoví k tomu omezení.
Podle čl. I odst. 15 mimořádného opatření se s účinností ode dne 17. května 2021 do odvolání:
- omezují spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo - soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, tak, že je ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 2 osob nebo při dodržení následujících podmínek
- nejvýše 10 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech,
- nebo 50 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech;
- osoby účastné akce s přítomností více než 2 osob musí prokázat, že splňují podmínky stanovené v čl. I odst. 18, a po celou dobu akce, nestanoví-li mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví upravující používání ochranných prostředků dýchacích cest jinak, používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, není-li v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak.
 
Podle čl. I odst. 18 mimořádného opatření se stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:
 
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.
 
Odkazy na citované předpisy:
Mimořádné opatření „obchod a služby“:
Mimořádné opatření „ochrana dýchacích cest“:
 
Upozornění
Mimořádné opatření „obchod a služby“ mj. povolující spolkovou činnost limitovanou shora zmíněnými omezeními, schválené usnesením vlády č. 448, zatím nebylo uveřejněno na úřední desce Ministerstva zdravotnictví, což je podmínkou jeho platnosti. Nicméně lze kvůli souhlasu vlády s jeho zněním a kvůli vývoji epidemie očekávat, že do 17. 5. 2021 nenastane důvod pro jeho změnu, a lze tedy s uvolněním omezení pro spolkové a podobné akce a aktivity počítat.
 
Zpracoval: JUDr. Hynek Pečinka, Přátelé přírody, z. s.
Datum: 11. 5. 2021