Strategický plán - PRODUKTY

Seznam článků

 

Strategický cíl "PRODUKTY"

Znění cíle a indikátory naplnění

 1. Máme ucelený a využívaný soupis a popis systému produktů HB

PRODUKTEM rozumíme aktivitu, která se opakuje a v drobných obměnách naplňuje obdobné cíle. Př.: dobrovolnický tábor pro mládež, cyklus schůzek brontosauřího dětského oddílu, dobrovolnicko-zážitková víkendovka.

Indikátory naplnění

 • Máme uceleně a účelně sepsáno, co všechno Hnutí Brontosaurus dělá a jak to na sebe navazuje, pro koho to je, …

 • Tento popis produktů je využíván v rámci činnosti celé organizace (vzájmemně víme co všechno děláme, víme, kam lidi odkázat, dokážeme o tom informovat na organizátorských kurzech,  ap.)

 1. Stěžejní vybrané produkty máme uceleně a srozumitelně zpracovány

Indikátory naplnění

Existuje komplexní popis vybraných produktů, kterými je Hnutí Brontosaurus jedinečné a které zachycují naše hlavní know-how. Jedná se o produkty, které  maximálně odráží programové cíle, poslání a vize HB a závěry programové konference. Tyto produkty splňují veškeré požadavky na kvalitu.

Popisy jednotlivých produktů:

 • definují přínosy účastníkům a organizátorům (neformální vzdělávání)

 • definují přínos produktu ve společnosti, přesah (veřejnou prospěšnost)

Popis produktu je využíván ve vzdělávání organizátorů, při přípravě a vedení akcí, pro propagaci a marketingu HB, pro budování značky, jako metodický materiál pro koordinátory programů, vedení ZČ, RC a klubů.

Máme zpracovanou metodiku a know-how k realizaci těchto produktů využitelnou např. pro začínající organizátory, nové základní články, apod.

Speciální potřeby

Finance na zaplacení zpracování soupisu produktů, na zpracování popisu produktů a metodiky a její vydání.

Zdůvodnění cíle

Naplnění cíle přispěje k rozvoji a zkvalitnění činnosti Hnutí Brontosaurus v těchto rovinách (reflektuje analázy strategického plánu a výstupy Programové konference HB):

 • V rámci organizace vzájemně víme, co všechno děláme, proč a pro koho a je to písemně zachyceno (nepředáváno pouze ustní tradicí), víme, v čem je jedinečnost HB - význam dovnitř HB.

 • Naši činnost díky tomu umíme představit navenek a dobře „prodat“ - význam pro marketing a oslovení nových účastníků.

 • Dosáhneme větší srozumitelnost „co je to HB“ navenek - význam pro budování značky, vnímání veřejností.

 • Umíme obhájit naši činnost z hlediska přínosu pro společnost a máme se o co opřít - význam směrem k donorům.

 • Víme, co naše činnost přináší účastníkům, účastníci ví, co jim naše akce přináší, organizátoři ví a umí zužitkovat, co jim činnost v HB přináší - význam z hlediska identifikace a motivace účastníků, organizátorů, vedení.

 • Díky metodickému zpracování produktů budeme umět lépe reflektovat potřeby cílových skupin a na akcích je uspokojovat  - význam pro naše “klienty”.

Vazba cíle na strategické dokumenty

 • Cíl vychází navazuje na předchozí stretegický plán, zejména na oblast KVALITA.

 • Cíl napomáhá naplnění vize, poslání a programových cílů jejich přenesením do praxe konrétních aktivit. Zejména se opírá Programový cíl “Vychovávat sebe i druhé prací, vlastním příkladem, hrou i bezprostředním kontaktem s přírodou k zodpovědnému přístupu k životu a planetě. Chránit přírodu a hledat cesty k souladu mezi ní a člověkem. Pečovat o kulturní a historické dědictví a rozvíjet jeho odkaz dnešku.”

V rámci naplňování cíle:

 • Ke zpracování budou vybrány ty stěžejní produkty, které maximálně naplňují vizi, poslání, programové cíle a závěry programové konference.

 • Vize, poslání i programové cíle HB budou zapracovány do popisu stěžejních produktů.

 • Vize, poslání i programové cíle HB budou zapracovány do metodik.

 • Veškeré popisy, metodiky ap. budou vytvářeny s ohledem na 3. programový cíl „Dáváme si radost“ (tedy uživatelsky příjemně, motivačně inspirující formou).